ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
03/08/2566 , อ่าน 504 ครั้ง

ปรัชญา
มุ่งมั่นศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เป็นมิตรกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการพึ่งพาทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรธรรมชาติในระดับภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ
1. สร้างงานวิจัย สร้างนวัตกรรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีและได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชและสัตว์ ในระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ เกษตรเคมี และเสริมการใช้วัสดุอินทรีย์ในระบบเกษตรเคมีดั้งเดิม
2. สร้างเอกสาร หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งภาพและเสียงในภาษา กลุ่มประเทศอาเซียนและภาษาสากล
3. เผยแพร่บริการวิชาการองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่ได้จากการ ศึกษาวิจัยพัฒนาสู่ชุมชน หน่วยงาน เกษตรกร รวมถึง ผู้ประกอบการด้านการเกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ และเกษตรเคมี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านศูนย์เรียนรู้ และระบบออนไลน์
4. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความชำนาญด้านเกษตรธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริหาร จัดการแก้ไขปัญหาขยะอินทรีย์ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน ชุมชน ให้เกิดความยั่งยืน

ติดต่อ : โทร 053-873728 มือถือ 084-4888305 (เปิดทำการ 8.30-17.00 น. ในวันเวลาราชการ)
E-mail : maejonaturalcenter@gmail.com

เว็บไซต์ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Facebook : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รับชมวีดีโอ : แนะนำแนะนำศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ