บริการวิชาการ สัตว์น้ำ เกษตรอัจฉริยะ ฐานเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ ด้านพืช พืชผัก พืชไร่ งานวิจัย ด้านสัตว์ นวัตกรรม การผลิต/การเพาะปลูก การผลิต/การเลี้ยง การแปรรูปด้านพืช ผลิตภัณฑ์จากพืชและสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร พืชสวน ไม้ดอก / ไม้ประดับ ไม้ผล พืชสมุมไพร สัตว์บก ประมงอินทรีย์ Bio Control กัญชา การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว/การแปรรูป การรับรองมาตรฐาน เกษตรทั่วไปด้านพืช เทคโนโลยี เกษตรอินทรีย์ด้านพืช เกษตรอินทรีย์ด้านสัตว์ ขั้นตอนการจัดการด้านพืช ขั้นตอนการจัดการด้านสัตว์ ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง เห็ด ระบบของการผลิตพืช วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือในการผลิตพืช