ระบบอบแห้งอัจฉริยะต้นแบบสำหรับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
03/03/2566

    ระบบอบแห้งอัจฉริยะต้นแบบสำหรับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรนี้มีพิกัดเชิงความร้อนเท่ากับ 20 kWthermal ถูกออกแบบให้สามารถอบผลิตผลทางการเกษตรที่มีความชื้นเริ่มต้น 99 %wb น้ำหนัก 50 kg ให้มีความชื้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์อบแห้งที่เท่ากับ 5 %wb (มาตรฐานอาหารอบแห้ง คือ ต้องต่ำกว่า 10 - 12 %wb) ภายในระยะเวลา 12 h โดยระบบอบแห้งนี้ติดตั้งเทคโนโลยีปั๊มความร้อน (Heat Pump) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน ทำงานร่วมกับระบบให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรด (Infrared Heater) ที่มีจุดเด่นด้านคงสีสันของผลิตภัณฑ์อบแห้งให้สวยงามใกล้เคียงวัตถุดิบสด อีกทั้งระบบอบแห้งนี้ถูกเฝ้าตรวจวัดและควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์แบบฝังตัว (Embedded Microcontroller) โดยผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลการทำงานของระบบอบแห้งผ่านเทคโนโลยีผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสิ่ง (Internet of Things: IOT) จากทั่วโลกด้วยการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device) ได้หลากหลายประเภท เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (Mobile Smart Phone) แทปเล็ต (Tablet) และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เกษตรกรหรือผู้ประกอบการจึงสามารถประเมินการผลิตของตัวเองได้ตลอดเวลาและต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่วางไว้ โดยสามารถแก้ปัญหาหรือปรับเปลี่ยนแผนการผลิตได้ทันเวลาเมื่อมีกรณีวิกฤติเกิดขึ้น จากที่กล่าวข้างต้นระบบอบแห้งแบบผสมผสานนี้เป็นนวัตกรรมที่บูรณาการเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเข้ากับเทคโนโลยีอัจฉริยะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพการในแข่งขันให้ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์อบแห้งขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางหรือ SME ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงต่อไป

เทคโนโลยีที่ใช้
1) เทคโนโลยีอบแห้งแบบผสมผสาน ระบบอบแห้งนี้บูรณาการแหล่งความร้อนมากกว่า 1 ชนิด เพื่อลดระยะเวลาในการอบแห้งและคงสีสีนของผลิตภัณฑ์อบแห้งให้สวยงามใกล้เคียงวัตถุดิบสด
2) เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ระบบอบแห้งนี้ติดตั้งแหล่งความร้อนประสิทธิภาพสูงเพื่อประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในกระบวนการอบแห้ง
3) เทคโนโลยีอัจฉริยะ ระบบอบแห้งนี้ติดตั้งระบบเฝ้าตรวจวัดและควบคุมการทำงานอัจฉริยะซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลการทำงานของเครื่องอบแห้งได้แบบ real time ผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสิ่ง (Internet of Things: IOT) จากทั่วโลกด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฟน แทปเลต คอมพิวเตอร์

คุณลักษณะที่โดดเด่น/ประโยชน์ของเทคโนโลยี
1) ลดระยะเวลาในการอบแห้งและคงสีสีนของผลิตภัณฑ์อบแห้งให้สวยงามใกล้เคียงวัตถุดิบสด
2) ประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในกระบวนการอบแห้ง
3) ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลการทำงานของเครื่องอบแห้งได้แบบ real time จากทั่วโลกด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฟน แทปเลต คอมพิวเตอร์

ข้อมูลสำหรับติดต่อ
1.ผศ.ดร.ปริญ คงกระพันธ์
ที่อยู่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053875590 โทรสาร: 053875599
โทรศัพท์มือถือ: 0819723859
E-mail Address: parin.khongkrapan@gmail.com

2.ผศ.ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ
ที่อยู่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053875590 โทรสาร: 053875599
โทรศัพท์มือถือ: 0873120700
E-mail Address: thongchaimaejo@gmail.com

3.ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
ที่อยู่ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053875000 ถึง 15 โทรสาร: 053878113
โทรศัพท์มือถือ: 0916989993
E-mail Address: yardfon@hotmail.com

บริการหลังการขาย
1) ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการอบแห้งผลิตผลทางการเกษตรหลากหลายชนิด
2) วิจัยและพัฒนาเทคนิคการอบแห้งผลิตผลทางการเกษตรชนิดที่ผู้ประกอบการต้องการผลิต
3) วิเคราะห์สมบัติทางอาหารของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผู้ประกอบการผลิตได้เพื่อรับรองคุณภาพก่อนการส่งขาย

ราคาขาย
ประกอบเครื่องตามขนาดที่ผู้ประกอบการต้องการ ราคาเริ่มต้นประมาณ 800,000 บาท สำหรับระบบอบแห้งขนาด 10 kW

รับชมวิดีโอ : ระบบอบแห้งแบบผสมผสานอัจฉริยะ