MJU smart plant factory
03/03/2566

เทคโนโลยีที่ใช้
MJU smart plant factory เป็นระบบการปลูกพืชแบบปิด ที่ใช้เป็นเทคโนโลยีการปลูกพืชในระบบปิดด้วยแสงเทียม (Plant factory with artificial light: PFAL) ที่สามารผลิตพืชมูลค่าสูงได้ตลอด ทั้งปีโดยไม่ขึ้นกับสภาพแวดล้อมภายใน แหล่งของแสงที่ใช้ในการปลูกพืชคือ แสงจากหลอด LED และมีการนำระบบ IoT มาใช้ในการวัดและสั่งการสภาพแวดล้อมภายในห้อง เช่นอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ การให้น้ำและปุ๋ย และมีชุดควบคุมการทำงานและประมวลผลด้วยระบบ PLC

รายละเอียด/ข้อมูลต่าง ๆ พื้นที่ดำเนินการ
ระบบปลูกพืชในสภาพควบคุมแบบปิด ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินการอยู่ที่ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มีขนาดพื้นที่ดำเนินการรวม 100 ตารางเมตร และฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ขนาด 40 ตารางเมตร เป็นระบบการปลูกพืชแบบแนวตั้งที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ 100% โดยใช้แสงไฟเทียมจากหลอด LED เป็นแหล่งกำเนิดแสงสำหรับการสังเคราะห์แสง

คุณลักษณะที่โดดเด่น/ประโยชน์ของเทคโนโลยี
สามารถปลูกพืชได้ทุกชนิดทั้งพืชผัก สมุนไพร พืชมูลค่าสูง เช่น สตรอว์เบอร์รีและกัญชา ระบบเป็นการปลูกพืชนี้เป็นระบบที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคและแมลง สามารถควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลผลิต (สารพฤกษเคมี) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้สำหรับงานวิจัยด้านการเร่งการปรับปรุงพันธุ์ (speed breeding) ตลอดจนการศึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการการพัฒนาของพืชที่ต้องอาศัยการควบคุมสภาพแวดล้อม โดยไม่ขึ้นกับสภาพแวดล้อมภายนอก หรือใช้สำหรับการสร้างแบบจำลองการปลูกพืชในอนาคต

ราคาขาย
- ขนาด 100 ตรม = 3,000,000 บาท
- ขนาด 40 ตรม = 1,200,000 บาท

ข้อมูลสำหรับติดต่อ
ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ : 0875912257 E-mail : nathewet1980@gmail.com