อุปกรณ์ IOT สำหรับตรวจวัดและควบคุมการให้น้ำทางการเกษตรแบบแม่นยำอัตโนมัติ
07/03/2566

อุปกรณ์ IOT สำหรับตรวจวัดและควบคุมการให้น้ำทางการเกษตรแบบแม่นยำอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดค่าระดับปริมาณความชื้นในดิน (Sensor note) ในช่วงค่าความชื้น 0-50 เปอร์เซ็นต์ความชื้น (db) เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นสำหรับการกำหนดช่วงความชื้นและการแสดงผลสถานะการทำงานอุปกรณ์สามารถทำงานได้แบบ Stand alone ผลิตพลังงานจากแผง Solar cell อุปกรณ์ควบคุมปั๊มน้ำ/วาล์วน้ำไฟฟ้า (Control note) โดยอุปกรณ์ทั้งหมดสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่มีสัญญาณและไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อตอบโจทย์ข้อจำกัดในด้านพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ สามารถช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการน้ำในแปลงได้อย่างแม่นยำด้วยการจ่ายน้ำแบบอัตโนมัติตามค่าปริมาณความชื้นในดิน นอกจากนี้อุปกรณ์สามารถสั่งงานทางไกลผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาให้สั่งการจ่ายน้ำหรือดูข้อมูลพืชที่เพาะปลูกได้ผ่านแอปพลิเคชั่น iFarm

ประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรม
1. ช่วยลดต้นทุนการผลิตในด้านค่าแรงงานและพลังงานไฟฟ้า
2. ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
3. ใช้งานง่าย ราคาถูก

รายละเอียดนวัตกรรม
สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่มีสัญญาณและไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อตอบโจทย์ข้อจำกัดในด้านพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ สามารถช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการน้ำในแปลงได้อย่างแม่นยำด้วยการจ่ายน้ำแบบอัตโนมัติตามค่าปริมาณความชื้นในดิน และสามารถสั่งงานทางไกลผ่านแอพพลิเคชั่น ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิตในด้านค่าแรงงานและพลังงานไฟฟ้า และยังสามารถช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต

กลุ่มเป้าหมายของการใช้นวัตกรรม
1. เกษตรกรที่สนใจการทำเกษตรสมัยใหม่
2. กลุ่ม young smart farmer

ความเสี่ยง/ข้อจำกัดของนวัตกรรม
ข้อจำจัดในเรื่องของการกักเก็บพลังงานของแบตเตอรี่

ผลงานวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทร. 062 -3956355 Email : choatpong_k@hotmail.com