สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
07/03/2566

สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ (Online Weather station) เป็นเทคโนโลยีที่นำมาปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับการเก็บข้อมูลสภาพอากาศทางการเกษตร เพื่อนำไปพัฒนาระบบ AI ทางการเกษตร โดยสามารถทราบสภาพอากาศ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ข้อมูลที่ได้เก็บบันทึกข้อมูลสภาพอากาศในแปลงเกษตรแบบอัตโนมัติบนระบบฐานข้อมูล และนำข้อมูลที่ได้พยากรณ์วันเก็บเกี่ยวผลผลิต นอกจากนี้สถานีตรวจวัดสภาพอากาศมีอุปกรณ์กับดักแมลง เพื่อช่วยดักจับแมลงที่เข้ามาในแปลงทำให้เกษตรกรสามารถทราบได้ว่าตอนนี้แมลงชนิดไหนเข้ามาทำลายผลผลิต ช่วยให้เกษตรกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ทันเวลา

การนำไปใช้ประโยชน์
1. นำอุปกรณ์ไปติดตั้งในแปลงช่วยตรวจวัดสภาพอากาศ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศได้ตลอดเวลา
2. ข้อมูลนำไปเก็บในระบบฐานข้อมูล สามารถสร้างฐานข้อมูลของแปลงเกษตรกรได้
3. สามารถทราบข้อมูลของแปลงได้ตลอดเวลาผ่านแอปพลิเคชั่น
4. ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปพยากรณ์วันเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

รายละเอียดนวัตกรรม
เป็นเทคโนโลยีที่นำมาปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับการเก็บข้อมูลสภาพอากาศทางการเกษตร เพื่อนำไปพัฒนาระบบ AI ทางการเกษตร

กลุ่มเป้าหมายของการใช้นวัตกรรม
1. เกษตรกรที่สนใจการทำเกษตรสมัยใหม่
2. กลุ่ม young smart farmer
3.บริษัททางการเกษตรขนาดใหญ่

ประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรม
1. สามารถทราบสภาพอากาศ ณ แปลงเกษตรแบบ real time
2. สามารถพยากรณ์วันเก็บเกี่ยวผลผลิต
3. สามารถแนะนำการจ่ายน้ำให้แก่แปลงเกษตร

ความเสี่ยง/ข้อจำกัดของนวัตกรรม
ข้อจำกัดในการติดตั้ง ชุดตรวจวัดสภาพอากาศต้องติดตั้งให้สูงกว่าต้นพืช เพื่อให้อุปกรณ์ได้รับปัจจัยสภาพแวดล้อมให้เต็มที่

ผลงานวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทร. 062 -3956355 Email : choatpong_k@hotmail.com