ระบบผลิตไฟฟ้าวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์จากพลังงานทดแทนแบบผสมผสานฯ
12/04/2566

ระบบผลิตไฟฟ้าวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์จากพลังงานทดแทนแบบผสมผสานของขยะชุมชนและพลังงานแสงอาทิตย์
Organic Rankine Cycle Power Generation System from Hybrid Renewable Energy of Municipal Waste and Solar Energy

    ระบบผลิตไฟฟ้าวัฏจักรแรงดินสารอินทรีย์จากพลังงานทดแทนแบบผสมผสานของขยะชุมชน และพลังงานแสงอาทิตย์ มีวัตถุประสงค์หลักในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาขยะชุมชนของประเทศไทย โดยวิธีการ กำจัดแบบเผาไหม้ด้วยเตาเผากำจัดขยะ ร่วมกับการผลิตความร้อนเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากวัฏจักร แรงดินสารอินทรีย์ และมีการแก้ปัญหาเรื่องความไม่สม่ำเสมอในการให้ความร้อนจากเชื้อเพลิงขยะ โดยติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบหลอดแก้วสุญญากาศ ซึ่งเป็น “ต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย และมีระบบตรวจวัดและควบคุมแบบอัจฉริยะผ่านทางเว็บไซต์ www.tdetlab.com ที่มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลบนระบบอินเตอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมดที่ทำการออกแบบและสร้างในงานวิจัยชิ้นนี้เป็น “เทคโนโลยีสัญชาติไทย” อีกด้วย

ผู้ประดิษฐ์ : นายเทพประสิทธิ์ ญาติสันเทียะ, นายชัยธวัช แก้วเมือง
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ : 088-2523088 Email : benz178tii@hotmail.com

รับชมวิดีโอ >> ระบบผลิตไฟฟ้าวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์จากพลังงานทดแทนแบบผสมผสานฯ