เทคโนโลยีการให้น้ำแบบอัจฉริยะ (Smart Farm) ที่มีผลต่อผลผลิตของทุเรียนในฤดูแล้ง
09/05/2566

เทคโนโลยีการให้น้ำแบบอัจฉริยะ (Smart Farm) ที่มีผลต่อผลผลิตของทุเรียนในฤดูแล้ง (Smart farming technology that affects durian yields in the dry season)

    พัฒนาระบบการให้น้ำแบบอัจฉริยะในสวนทุเรียน ทำให้เกษตรในชุมชนมีความรู้ในการบริหารจัดการน้ำให้กับเกษตรกร และระบบ Smart Farm ไปใช้ในระบบการผลิตทุเรียนในดูแล้ง ลดตายของต้นทุเรียน ลดต้นทุนการผลิตในเรื่องน้ำ และปัจจัยทางการเกษตรรวมถึงการวางแผนวิธีการใช้ระบบการให้น้ำอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้และถ่ายทอดต่อได้ ทำให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยเพิ่มผลผลิต

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาอัตราการให้น้ำที่เหมาะสมในสวนทุเรียน เพื่อลดอัตราการเกิดโรค
2. เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในสวนทุเรียนช่วงฤดูแล้งที่ส่งผลให้ทุเรียนยืนต้นตาย
3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการบริหารจัดการระบบการให้น้ำในสวนทุเรียนอินทรีย์
4. เพื่อสร้างต้นแบบสวนทุเรียนที่มีระบบการให้น้ำแบบอัจฉริยะให้กับชุมชน

สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบอัจฉริยะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถยกระดับผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง แม่นยำ และมีมาตรฐาน เนื่องจากทุเรียนเป็นพืชที่ต้องกรน้ำมากและมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำในสวนทุเรียนในฤดูแล้ง โดยดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการให้น้ำที่เหมาะสมต่อผลผลิตทุเรียนในฤดูแล้ง และลดอัตราการเกิดโรคและการตายของต้นระบบการให้น้ำแบบสมาร์ทฟาร์มสามารถลดอัตราการเกิดโรคและการตายของต้นทุเรียนในฤดูแล้งได้ รวมถึงสามารถให้ผลผลิตที่ดีกว่าระบบการให้น้ำแบบ manual control

ผลผลิตของโครงการวิจัย
ต้นแบบผลิตภัณฑ์: ต้นแบบแปลงระบบการให้น้ำแบบอัจฉริยะ Smart Farm

ผลลัพธ์
องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำให้กับเกษตรกร และระบบ Smart Farm การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการน้ำ ต้นแบบแปลงระบบการให้น้ำแบบอัจฉริยะให้กับชุมชน

ผลกระทบ
เกษตรในชุมชนมีความรู้ในการบริหารจัดการน้ำให้กับเกษตรกร และระบบ Smart Farm การนำความรู้เรื่อง “เทคโนโลยีการให้น้ำแบบอัจฉริยะ (Smart Farm)” ไปใช้ในระบบการผลิตทุเรียนในดูแล้ง การจัดการระบบน้ำในฤดูแล้ง/ลดตายของต้นทุเรียน ลดต้นทุนการผลิตในเรื่องน้ำ และปัจจัยทางการเกษตร

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ : อาจารย์ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  โทรศัพท์ : 089-4962216  Email : plonjarean@hotmail.com