เครื่องสูบน้ำพลังน้ำไหล
24/07/2566

การลดต้นทุนการผลิตพืชด้วยเครื่องสูบน้ำพลังน้ำไหล
โดย รศ.เสมอขวัญ ตันติกุล คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ที่มาของปัญหา/ แนวทางแก้ไข
    ประชากรของประเทศไทยส่วนใหญ่พึ่งพาการเกษตรเป็นหลักซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรได้พัฒนาขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต และช่วยลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรจึงได้คิดที่จะนำพลังงานจากธรรมชาติ เช่น พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งน้ำเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมีวัฏจักรที่หมุนวนตามฤดูกาลไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีวันหมดและน้ำยังเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างมาก ทั้งในการอุปโภคและบริโภคเมื่อมนุษย์มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นจึงได้นำคุณสมบัติต่าง ๆ ของน้ำ เช่น แรงดันน้ำการไหล คลื่น เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ได้ถูกนำมาเป็นพลังงานขั้นต้นเพื่อใช้เปลี่ยนเป็นพลังงานอื่น ๆ ที่ต้องการได้นั้นเรียกว่า พลังงานน้ำ การนำพลังงานน้ำมาใช้ประโยชน์นั้นมีอยู่หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือเพื่อทำการเปลี่ยนพลังงานน้ำมาใช้ประโยชน์ เครื่องมือที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดก็คือกังหันน้ำ ซึ่งเป็นเครื่องจักรกลหมุนที่ดูดซับพลังงานจากการไหลของน้ำแล้วเปลี่ยนมาเป็นพลังงานเชิงกล
    พลังงานน้ำส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้มักถูกนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้แล้วพลังงานน้ำยังถูกนำไปใช้ในการชลประทานโดยมีการสร้างกังหันสูบน้ำเพื่อใช้ในงานต่าง ๆ ที่ทำงานได้เองโดยอาศัยแรงขับจากแหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์เป็นต้นกำลัง ในการทำงานจึงไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังออกแบบง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการออกแบบและยังสามารถสูบน้ำจาก พื้นที่ต่ำไปยังพื้นที่สูงได้ตามความต้องการ

จุดเด่น
    สามารถสูบส่งน้ำขึ้นที่สูงได้ 13 เมตร มีอัตราการไหลเฉลี่ย 11.65 ลิตรต่อนาที (16,776 ลิตรต่อวัน) ทำงานได้เอง โดยไม่ต้องใช้พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ (ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้ำหนักตัวเครื่องเบา ซ่อมและบำรุงรักษาง่าย สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนและไม่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในการออกแบบวัสดุที่ใช้ทนต่อการเกิดสนิมและมีจำหน่ายทั่วไป จึงทำให้เครื่องสูบน้ำพลังน้ำไหลมีอายุการใช้งาน มากกว่า 10 ปี จนนำไปสู่การคว้า 8 รางวัลชนะเลิศ

4 รางวัล งานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 22
3 รางวัล เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market - R2M 2018) 1st Gold Award - 1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition

ตลาด/ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
1. เกษตรกรที่มีคลองส่งน้ำ /ลำห้วย /แม่น้ำ /ลำคลอง ไหลผ่านพื้นที่การเกษตร
2. กลุ่มอนุรักษ์ป่า (การทำป่าเปียกโดยส่งน้ำจากลำน้ำขึ้นบนภูเขาหรือพื้นที่ป่าแล้ง)
3. กลุ่มธุรกิจจัดหาน้ำ (ขายน้ำ) เพื่อการเกษตรโดยการส่งน้ำไปเก็บในถังขนาดใหญ่ ซึ่งติดตั้งบนที่สูงแล้วนำน้ำจากถังเก็บผ่านมิเตอร์ไปยังแปลงเกษตรที่ต้องการใช้น้ำ

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร หรือผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรกล เกษตร/พลังงาน/ชลประทาน เป็นต้น

ติดต่อ : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ : 081 9519232 E-mail : samerkhwan.ttk@gmail.com