ข้าวโพดหวาน
02/03/2564

ชื่อพันธุ์

หวานแม่โจ้84

ชื่อสามัญ

Sweet corn

ชื่อวิทยาศาสตร์

Zea mays L. saccharata

ผู้พัฒนาพันธุ์

รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ และคณะ

หน่วยงาน

สาขาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร
 

วงศ์ Gramineae

ลักษณะทางเกษตรศาสตร์

มีความสม่ำเสมอของทรงต้น  ออกช่อดอกยอด และออกไหมเมื่ออายุ 42 และ 43 วัน  อายุสั้น  เก็บเกี่ยวได้ภายใน 59-68 วัน หลังปลูก  ฝักมีคุณภาพดี  มีทั้งเมล็ดสีเหลืองและเมล็ดสีขาว ลักษณะอ่อนนุ่ม รสหวาน  มีค่าบริกซ์  15.3% (15.3% Brix) น้ำหนักฝักสด ทั้งเปลือกและปอกเปลือกเฉลี่ย 384 และ 247 กรัม น้ำหนักฝักสดทั้งเปลือกและปอกเปลือกเฉลี่ย เท่ากับ 3,051 และ 1,964กก./ไร่ เหมาะสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน แช่แข็งคุณภาพดี         

แหล่งที่มา/ประวัติ

การสร้างข้าวโพดหวานสองสีพันธุ์ลูกผสมคุณภาพดี เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรแช่แข็ง เป็นโครงการ วิจัยประยุกต์ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อพัฒนาข้าวโพดหวานสองสีพันธุ์ลูกผสมที่ดีไว้รองรับการขยายตัว ทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและการส่งออก  ได้ดำเนินการติดต่อกันมากว่า 10ปี (22 ฤดูปลูก) ระหว่างปี 2543 - 2553 ทั้งในแปลงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และไร่เกษตรกร โดยมีขั้นตอนดังนี้ การสกัด สายพันธุ์พ่อ-แม่และการประเมินเชื้อพันธุกรรมด้านคุณภาพจากภายในและต่างประเทศ การสร้างพันธุ์ลูกผสม (เบื้องต้น) ที่ควบคุมด้วยยีนชรังเค่น 2 (sh2)และการเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพกับพันธุ์มาตรฐาน NT 58 ได้พบ ความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของลูกผสมจากการผสมข้ามระหว่างเชื้อพันธุกรรมที่ต่างกันในชั่วแรกๆ ของ สายพันธุ์ผสมตัวเองชั่วที่ 2 (S2) จากนั้น จึงเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดและคัดเลือกสายพันธุ์พ่อ-แม่และสร้างพันธุ์ลูกผสมจนได้ข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวหมายเลข 4058 F1 และได้แนะนำพันธุ์ลูกผสมหมายเลข  4058 หรือ (Inbred no. 40-7-1 x NT 58WS3 #4-4)F1ให้เกษตรกรทดลองปลูกส่งตลาดฝักสดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน และจะเสนอให้พิจารณา รับรองเป็นข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชื่อ “หวานแม่โจ้84”   

ข้อจำกัด

ไม่ต้านทานต่อโรคราน้ำค้างและ โรคใบไหม้แผลใหญ่