ถั่วฝักยาวลายเสือ จักรพันธ์ เบอร์ 1
02/03/2564

ชื่อพันธุ์

ถั่วฝักยาวลายเสือ จักรพันธ์ เบอร์ 1

ชื่อสามัญ

ถั่วฝักยาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis

ผู้พัฒนาพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ และคณะ
 

วงศ์ LEGUMINOSAE

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

ลักษณะเป็นถั่วแขกที่ได้จากการผสมระหว่าง ถั่วแขกพันธุ์เลื้อยสีเขียว กับถั่วแขกพันธุ์พุ่มเตี้ยฝักสีม่วง จนได้พันธุ์ที่มีลักษณะเป็นถั่วแขกพันธุ์เลื้อยฝักสีม่วง

ลักษณะทางเกษตรศาสตร์

ชนิด/ประเภท    ถั่วฝักยาวสำหรับบริโภค 

ต้น                 ลักษณะการเจริญเติบโตแบบขึ้นค้าง (indeterminate)

ใบ                  รูปหอกใบค่อนข้างกว้าง (ovate-lanceolate) ขนาดใบย่อย ส่วนปลายความกว้างใบ
                     10.14 เซนติเมตร ความยาวใบ 17.77 เซนติเมตร ก้านใบสีเขียว

ดอก/ช่อดอก    กลีบกลางดอก (color of standard) สีขาวอมม่วงเล็กน้อย กลีบคู่ข้าง (color of wing)
                     สีขาวอมม่วงเล็กน้อย 

ฝักและเมล็ด     ฝักสดเป็นสีเขียวลายม่วง สีปลายฝักเป็นสีเขียว ปลายฝักมีลักษณะมน (obtuse)
                     ความยาวฝักประมาณ 63.50 เซนติเมตร ความกว้างฝักประมาณ 0.65 เซนติเมตร
                     น้ำหนักฝักประมาณ 21.55 กรัม ความหนาเนื้อประมาณ 0.13 มิลลิเมตร ผิวฝัก
                     มีลักษณะย่น (wrinkle) รูปร่างเมล็ดเป็นรูปไต (kidney shape) เมล็ดมีสีดำมีจุด
                     สีน้ำตาล สีขั้วเมล็ดสีขาวหรือสีครีม (white or cream) เมล็ดมีจำนวน 11.96 เมล็ด
                     ต่อฝัก น้ำหนัก 100 เมล็ด เท่ากับ 24.75 กรัม  

แหล่งที่มา/ประวัติ

ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1 เป็นถั่วฝักยาวที่ได้จากการผสมข้ามจากพันธุกรรมที่ได้จากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่ คือ Y017 มีลักษณะฝักสีเขียว ให้ผลผลิตจำนวนฝักสูง ออกดอกเร็ว ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ได้จากการรวบรวมพันธุ์จากอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผสมกับสายพันธุ์พ่อ Y023 ซึ่งเป็นถั่วฝักยาวพันธุ์พื้นเมืองจากชนเผ่าอาข่า จังหวัดเชียงราย ฝักมีสีเขียวอ่อน ลายสีแดง ฝักค่อนข้างสั้น เปลือกหนา ผิวฝักมีลักษณะหยาบกระด้าง โดยทำการผสมข้ามในปี พ.ศ. 2551 ทำการคัดเลิอกพันธุ์ ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 รอบ ได้ถั่วฝักยาวที่มีลักษณะแตกต่างจากเดิมและมีความคงที่ทางพันธุกรรม จากนั้นทำการปลูกทดสอบและเก็บข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ร่วมกับสายพันธุ์อื่นๆ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมงกุฎราชกุมารี ได้เสด็จมาทรงคัดเลือกพันธุ์ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นทำการปลูก ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งถวายรายงานข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ พระองค์ได้ทรงพระราชทานนามว่า "ถั่วฝักยาวพันธุ์ลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1" เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ที่มา: http://www.doa.go.th/pvp/images/stories/indexpp2518/AnnoDOA_nameplant/t601.pdf