เบญจมาศ
09/08/2564

ชื่อพันธุ์

เบญจมาศ

ชื่อสามัญ

Chrysanthemum

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dendranthemum  grandifflora

ผู้รวบรวมพันธุ์

นายธนวัฒน์ รอดขาว

หน่วยงาน

ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
 

วงศ์ Anacardiaceae

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

ลักษณะโครงสร้างของดอกเบญจมาศจะมีลำต้นเป็นพุ่ม
แตกกิ่งก้าน ใบ ลำต้นมีขนอ่อนๆ ดอกจะมีกลีบดอกแยกเป็นชั้นๆ ตามรูปร่าง มีหลายสี เช่น สีเหลือง สีขาว สีม่วงที่เรามักจะคุ้นเคยกัน ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือปักชำกิ่ง ส่วนใหญ่เป็นพืชวันสั้น ดอกจะพัฒนาหากช่วงกลางวันสั้นกว่า 13.5 ชั่วโมง สภาพอากาศที่เหมาะสม คือ กลางคืน 17-20 องศาเซลเซียส กลางวัน 17-30 องศาเซลเซียส ปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิดที่มีการ
ระบายน้ำและอากาศดี pH 5.8 - 6.5 EC 0.8-1.0 มิลลิซีเมนต่อเซนติเมตร (EC คือค่าการนำไฟฟ้า)

แหล่งที่มา/ประวัติ

มีถิ่นกำเนิดในประเทศญี่ปุ่นและจีนในปัจจุบันที่ปลูกเป็นการค้า