งานสนับสนุนโครงการพระราชดำริฯ ต้อนรับนักศึกษาดูงานสาขาวิชาพืชสวน
11/01/2566

วันที่ 11 มกราคม 2566 งานสนับสนุนโครงการพระราชดำริและพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักวิจัยฯ ต้อนรับ นักศึกษาดูงานจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร ในวิชา พส 292 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 2 ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกผัก และการฝึกปฎิบัติการดำนา โดยมี นายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากร ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้