ววน. เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
01/03/2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ นำผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนา ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ และทีมงาน เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ นำเสนอโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ฯ ณ อาคาร 60 ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้