ววน.เยี่ยมชมหน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้
01/03/2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ นำผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนา ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ และทีมงาน เยี่ยมชมหน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว “การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้” นำเสนอโดย นางสาวอนุชิดา วงศ์ชื่น และคณะ ณ หน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้