ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง "การผลิตจานใบไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร" ให้กับศูนย์การเรียนรู้ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
06/03/2567

วันที่ 6 มีนาคม 2567 ศูนย์ประสานงานและบริการข้อมูลด้านบริการวิชาการและวิจัย และคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน หัวหน้างานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริและพัฒนาเชิงพื้นที่ ร่วมกับ ผศ.ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง คณะวิทยาศาสตร์ และทีมงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง "การผลิตจานใบไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร" ให้กับศูนย์การเรียนรู้ตำบลเวียง เพื่อลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่ ณ บ้านขามสุ่มเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่