งานสนับสนุนโครงการพระราชดำริฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสันกำแพง
24/02/2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสันกำแพง ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง  ในการดูทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ทั้งนี้ โดยมี นายนิคม วงศ์นันตา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ และนายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากร ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้