งานสนับสนุนโครงการพระราชดำริฯ ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้
03/03/2566

วันที่ 3 มีนาคม 2566 งานสนับสนุนโครงการพระราชดำริและพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลังสูตร 4 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ในวิชา พส 201 หลักการพืชสวน ในการเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านปรับปรุงแลละขยายพันธุ์พืชและสัตว์ โดยมี นายธนวัฒน์ รอดขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ณ โครงการพัฒนาบ้านโปง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้