การหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) กับบริษัท Sunshine international
26/06/2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ นายนิคม วงศ์นันตา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ และ คณาจารย์และนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง เข้าร่วมหารือกับ คุณ Jiang Hua ผู้บริหารบริษัท Sunshine international คุณ Thomas chi ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยี และคณะ เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) เช่น ผลิตภัณฑ์พลาสติกคลุมดิน ที่สามารถย่อยสลายได้ โดยเบื้องต้นจะทดลองใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เช่น พื้นที่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ พื้นที่ฟาร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น ในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาทดลอง