ถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยหริภุญชัย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน และสมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน
12/02/2567

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30-12.00 น. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร โดย นายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยหริภุญชัย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน และสมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน จำนวน 15 คน พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้