บรรยายพิเศษ หัวข้อ "การทำน้ำหมักสมุนไพรสำหรับการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์" ให้กับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14/02/2567

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร โดย ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ ระดม ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การทำน้ำหมักสมุนไพรสำหรับการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์" ให้กับนักศึกษารายวิชา สศ 446 การผลิตสัตว์ในระบบอินทรีย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 36 คน มีอาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ถือแก้ว เป็นอาจารย์ผู้สอนและนำเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้