อบรมความรู้เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
27/02/2567

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม (หัวหน้าศูนย์ฯ) นายรุ่งโรจน์ มณี และ น.ส.สุนันทา ศรีรัตนา เข้าอบรมความรู้เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยในสถาบันเกษตรกร ในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์นิคมแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลาเอนกประสงค์นิคมสหกรณ์แม่แตง และได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกรในการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจพื้นที่แปลงเพื่อการขอการรับรองมาตรฐาน