วัสดุปลูกย่อยสลายได้
21/06/2564

หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
- วัสดุคอมโพสิตทำจากหญ้าแฝกและวัสดุธรรมชาติ
- เส้นใยเซลลูโลสจากหญ้าแฝกทำให้วัสดุมีความเหนียว
- วัสดุธรรมชาติ เช่น หินศิลาแลง ทำให้วัสดุคอมโพสิตมีความแข็งแรงและคงตัวดี
- น้ำยางธรรมชาติทำหน้าที่เป็นตัวประสานที่ยืดหยุ่น
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เบา

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Email: tithinun@mju.ac.th และ philaiwan@mju.ac.th