วัสดุเลียนแบบเซรามิก จากส่วนผสมของดินและน้ำยาง
21/06/2564

วัสดุเลียนแบบเซรามิก จากส่วนผสมของดินและน้ำยาง
     การประดิษฐ์นี้เป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสูตรสัดส่วนผสมและแนวทางการขึ้นรูปส่วนผสมนั้นเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หรือวัสดุเลียนแบบเซรามิก ผลิตภัณฑ์เมื่อแห้งสามารถนำไปอบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นโดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ ระหว่าง 100-200 องศาเซลเซียส และใช้เวลาอบ ตั้งแต่ 12-48 ชั่วโมง ซึ่งเป็นทางเลือกเพื่อลดพลังงานความร้อนระหว่างกระบวนการผลิต ความแข็งแรงด้านความทนแรงอัด (Compressive strength) ประมาณ 22-23 เมกะปาสคาล ความทนแรงดัด (Flexural strength) ประมาณ 12-27 เมกะปาสคาล ขึ้นอยู่กับสูตรสัดส่วนผสม อุณหภูมิอบและระยะเวลาอบ

หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์