บล็อกซีเมนต์นําแสงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
23/06/2564

บล็อกซีเมนต์นําแสงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สําหรับงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

    เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับกลุ่มวัสดุ สําหรับอุตสาหกรรมงานโครงสร้างโดยผลิตจากวัสดุผสมปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ซึ่งถูกทดแทนด้วยวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรบางส่วนและเส้นใยแก้วนําแสง ทั้งนี้เพื่อลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์และใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม การเสริมด้วยเส้นใยแก้วนําแสงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถในการนําแสงให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือนและเป็นทางเลือกใหม่ให้กับวัสดุก่อสร้างงานทางด้านสถาปัตยกรรมอีกด้วย

หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ และ อ.ดร.นิตยา ใจทนง
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์