บาล์มหอมหัวใหญ่ หอมไพรพฤกษา (ONION BALM)
01/12/2566

ONION BALM Blam, Massage Cream, Massage Oil

INGREDIENT : ONION EXTRACT, BORNEO CAMPHOR, CAMPHOR, MENTHOL, PARAFFIN, VASELINE, ROSEMARRY OIL, PEPPERMINT

ผู้ผลิตและจำหน่าย : กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 376 หมู่ 9 ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์ติดต่อ 082-1860388

ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)
"โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน" เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยได้สามารถใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะนำโจทย์หรือปัญหาของประเทศ มาสู่การพัฒนาศักยภาพกำลังคน พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ