BIO9 Grass Controller สารชีวภัณฑ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช
07/06/2565 , อ่าน 3554 ครั้ง

    ซิลเวอร์นาโนก็ได้พัฒนานำมาใช้ในการเกษตรกรรมด้วยเช่นกัน คือ ยากำจัดศัตรูพืชหรือยาฆ่าหญ้ามีการใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมียาฆ่าหญ้าหลายประเภท หลายยี่ห้อ ที่นำออกมาจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ ให้เกษตรกรได้เลือกใช้ เนื่องจากวัชพืชหรือหญ้านั้นเป็นปัญหาต่อผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างมาก เพราะคนไทยหรือประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ มักจะประกอบอาชีพเกษตรกร การเพาะปลูก การปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆ อีกมากมาย โดยการขึ้นของวัชพืชเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้การเจริญเติบโตของพืชเป็นไปได้อย่างช้าลงส่งผลให้ ได้ผลผลิตช้าเพราะวัชพืชนั้นเป็นตัวการในการแย่งน้ำ แร่ธาตุ และสารอาหารต่างๆ เนื่องจากมีการนำสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น ทำให้สถิติการเจ็บป่วยจากสารเคมีมีแนวโน้มมากขึ้น จากรายงานการเฝ้าระวังของกองระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุข พ .ศ. 2560 – 2562 พบว่าอัตราป่วยจากผู้ป่วยที่สัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30 คนต่อแสนประชากรซึ่งจะเห็นได้ว่าเกินกว่าค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ไม่เกิน 10 คนต่อแสนประชากร (Satoh, 2000) และจากรายงานการเฝ้าระวังโรคของกองระบาดวิทยาพบว่า จำนวนผู้ป่วยจากพิษยาฆ่าแมลงในประเทศยังคงสูงขึ้นจากปัญหาดังกล่าวทาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับบริษัทนาว่าเทค (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ “สารชีวภัณฑ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช Bio9” ขึ้นมาเพื่อนำไปสู่การลดอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัด วัชพืชที่เกิดจากการสัมผัส สูดดมสารเคมีในทางการเกษตร และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรที่เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายแล้วมีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืช แถมยังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรอีกด้วย

“สารชีวภัณฑ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช Bio9” เป็นนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับบริษัทนาว่าเทค (ประเทศไทย) จำกัด คิดค้นและผลิตขึ้นมาเพื่อนำไปสู่การลดอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชที่เกิดจากการสัมผัส สูดดมสารเคมีในทางการเกษตร และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายแล้วมีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืช ยังผลทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรในระยะยาวอีกด้วย

รับชมวิดีโอแนะนำ : ฐานเรียนรู้ที่ 6 : Amazing 2 ชีวภัณฑ์ระดับโลก

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ :
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี โทร. 087-0524141
2. นางจูลี่จาน่า ศิริคำปา โทร. 083-7814897
3. นางสาวณัจฉรียา ชัยประภา โทร. 065-4961566