รวบรวม องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

We have gathered research knowledge, innovation and academic services
within Maejo University to disseminate to those who are interested.

รวบรวมข้อมูลพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ปรับปรุงและ พัฒนาพันธุ์โดยนักวิจัย/นักวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ฐานข้อมูลพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้