กิจกรรม kick off โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การบริโภคลิ้นจี่คุณภาพจังหวัดเชียงใหม่
08/06/2563

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 สำนักวิจัยฯ ร่วมจัดนิทรรศการ ในกิจกรรม kick off โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การบริโภคลิ้นจี่คุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายนิคม วงค์นันตา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ให้การให้ความรู้ ณ ตำบลแม่สูน อำเภแฝาง จังหวัดเชียงใหม่