บุคลากรสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและวิธีการสรรหา
25/06/2563

     วันที่ 2 มิถุนายน 2563 บุคลากรสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย นายธนวัฒน์ รอดขาว รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ, นางวนิดา เมืองมูล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักวิจัยฯ, นายสมยศ มีสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย และบุคลากรสำนักวิจัยฯ

     เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและวิธีการสรรหา ทั้งนี้เพื่อดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการให้ไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยประชุมผ่านระบบ MS-Team ณ ห้องประชุม 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้