นวัตกรรมอาหารสำหรับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลาหนัง
20/04/2564

1. ชื่อผลงาน นวัตกรรมอาหารสำหรับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลาหนัง
    Innovative feeds for catfish aquaculture industry
2. ชื่อนักวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
3. ที่อยู่ติดต่อนักวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. รางวัลที่ได้รับ
    4.1 รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยสตรี ในงาน XXI Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies 2018 (ARCHIMEDES 2018) ระหว่างวันที่ 5 - 8 เมษายน 2561 ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย
    4.2 รางวัลพิเศษ (Special Prize) The Best Excellent of Hornor จากประเทศโรมาเนีย
    4.3 รางวัลพิเศษ (Special Prize) Official Certificate the Best Excellent of Honor จากสมาคมนวัตกรรมประเทศโรมาเนีย
    4.4 รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก Chinese Innovation & Invention Society (CIIS) ประเทศไต้หวัน

5. สรุปเนื้อหาผลงานวิจัย
    เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเพิ่มมูลค่าผลพลอยได้จากกระบวนการแล่เนื้อปลาหนังลูกผสมที่ประกอบด้วยหัว โครงกระดูก เนื้อ และหนังปลา เมื่อวิเคราะห์คุณทางโภชนาการเบื้องต้น พบว่ามี องค์ประกอบของโปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส พลังงาน และกรดไขมันที่จำเป็นต่อ การเจริญเติบโตในปลา น้ำจืด เช่น Oleic acid Linolenic acid โอเมก้า 6 และ 9 โดยกรดไขมัน Linoleic acid (18:2n-6) และ Linolenic acid (18:3n3) มีความสำคัญจำเป็นต่อร่างกายสัตว์น้ำ เรียกว่า Super premix
6. การนำผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์
    สามารถผลิต Super premix สำหรับเตรียมผสมในอาหารปลาได้จำนวน 150 กิโลกรัม และผลิตอาหารปลาเสริม Super premix ได้จำนวน 3 สูตร ยื่นอนุสิทธิบัตรการผลิตอาหารปลาผสม Super premix 1 เรื่อง มีผู้ประกอบการจำนวน 3 แห่ง นำอาหารปลาเสริม Super premix ไปใช้ประโยชน์ คือ บริษัท แม็กนีน่าฟาร์ม บริษัท บ้านนอกคอกนา และบริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ และที่สำคัญมีบริษัท บริษัท Life Farm Land ได้ซื้อสิทธิ ในการผลิตและจำหน่ายต่อไป