Aquafeed ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำอินทรีย์
20/09/2564

แบรนด์ Aquafeed® เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ เป็นสูตรอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ เช่น ปลานิล ปลาหนังลูกผสม และกุ้ง
    การผลิตอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ เป็นปัญหาที่พบในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ ในประเทศไทยเนื่องจากการขาดแคลนแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ซึ่งต้องเป็นอาหารที่ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมี ฮอร์โมนสังเคราะห์ สารเร่งกาเจริญเติบโต รวมทั้งวัตถุดิบอาหารที่ไม่มีที่มาจากการดัดแปลงพันธุกรรม และต้องมีปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารสัตว์น้ำอีกด้วย และต้องมีส่วนประกอบที่เป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 นอกจากนี้ยังต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ร้อยละ 50 มาจากส่วนเหลือใช้หรือวัสดุที่ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภคของมนุษย์และรวมถึงการใช้สารเคมี หรือ วิตามิน หรือ แร่ธาตุสังเคราะห์ ที่ได้ตามมาตรฐานเท่านั้น
ผลงานวิจัย : ผศ.ดร.สุดาพร ตงศิริ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ติดต่อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-875100-3
E-mail : sudap2515@gmail.com